<- terug naar de vorige pagina

Politieke standpunten

Mijn politieke overtuiging wordt gevormd vanuit de basis waar ik sta als mens. Oftewel wie ben ik. Allereerst ben ik ondernemer, mijn boomstam is ondernemerschap, en ik ben een gelovig mens, waardoor die boomstam sterk gevoed wordt door geloof.

Eigen verantwoordelijkheid vind ik een basisprincipe. Ieder mens moet zich inzetten om iets te maken van het leven. De mensen in onze samenleving die dat niet kunnen, moeten uiteraard geholpen worden, maar niet zomaar. Tegenover een uitkering behoort een tegenprestatie te staan; gratis geld bestaat niet. Voor mensen met lichamelijke beperkingen moet onze samenleving in mijn beleving zonder meer zorgen, zonder tegenprestatie.

Je bent niet alleen in deze wereld maar met anderen. Gelukkig maar want alleen zijn is niet leuk. Dit betekent in mijn beleving dat je rekening dient te houden met elkaar. Dat je luistert naar elkaars argumenten en openstaat voor elkaars ideeën. Wat ik normaal vind, hoeft een ander niet normaal te vinden. De basis om met elkaar in een samenleving om te gaan, is afspraken met elkaar maken. Het lastige hiervan is dat we naar mijn idee al lang niet meer de zeggenschap over onszelf hebben. We hebben met diverse lagen van politiek niveau te maken, waardoor je binnen een gemeenschap enige grip verliest op je eigen bestaan. Gemeentepolitiek, provinciale politiek, landelijke politiek, Europese politiek en een ieder die zich daarmee bemoeit.

Nederland maakt deel uit van een groter geheel: Europa. Dat is een goede ontwikkeling, maar niet tot elke prijs. Ik ben van mening dat wij goed oog moeten voor de belangen van de BV Nederland.

Uit een gevoel van lokaal chauvinisme kwam bij mij in 2002 de behoefte naar boven om me aan te sluiten bij een plaatselijke politieke partij: de Zaanse Onafhankelijke Groepering in Zaanstad. Ik werd in 2002 gekozen als volksvertegenwoordiger voor deze partij. De onervarenheid in die plaatselijke partij heeft de partij na de verkiezing meteen uiteen laten spatten. Na een verkiezingszege met ruim 30% van de zetels versplinterde de partij in eilandjes. Ik ben mij daarna 3e jaar als onafhankelijk gemeenteraadslid blijven inzetten voor mijn eigen partij, Leefbaar Zaanstad, voor de boomstam 'ondernemerschap'.

De ruimte om binnen de gemeente zaken te veranderen heb ik als erg beperkt ervaren, aangezien door de provinciale en landelijke politiek ook veel op plaatselijk niveau wordt vastgelegd. Ik denk dat inwoners van Nederland zich hiervan nog niet voldoende bewust zijn; ze hebben te hoge verwachtingen van hun plaatselijke politici.
Als raadslid werd mij duidelijk dat in de politiek dagelijks ego's met elkaar in conflict komen, maar die botsende ego's dienen wel zaken te organiseren voor de inwoners van de gemeente waarvoor ze zich proberen in te zetten.
Ondernemerschap en politiek zijn lastig te combineren. In de politiek maak je gemakkelijker vijanden dan vrienden. Met alle gevolgen van dien.

Mijn visie:
Als mens ben je niet alleen op deze aarde. Het leven is ook alleen maar leuk als je het met andere mensen deelt. En omdat je met meerdere mensen leeft, moet je ook proberen om te gaan met de ideeën van anderen.

Wat betreft mijn politieke overtuiging kan ik mijzelf het beste vinden in de ideeën van twee landelijke partijen, het CDA en de VVD. Hieronder een aantal van mijn standpunten.

● Minder regels en minder rompslomp voor ondernemers. Ondernemers zijn heel belangrijk voor de economie: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende welvaart. Ook MKB-bedrijven moeten bij toepassing van aanbestedingsregels een reële kans krijgen op een opdracht van de overheid. Daarbij moet de EU regelgeving niet strenger worden toegepast dan noodzakelijk.
● Regio's moeten zelf keuzes kunnen maken op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo komt er weer ruimte voor ontwikkeling van zowel woningbouw als natuur en landbouw. Hinderende milieuwetgeving moet worden bijgesteld en het bestaande omgevingsrecht moet worden teruggebracht tot één basiswet. Dit betekent: minder regels, kortere procedures, meer flexibiliteit en lagere kosten.
● Families zijn het fundament van onze samenleving, waarin mensen voor elkaar moeten zorgen en verantwoordelijkheid nemen. De familie speelt een grote rol bij het overdragen van de normen en waarden van onze cultuur.
● Betaald werk is de beste manier om volwaardig aan de maatschappij deel te kunnen nemen. Voor mensen die niet (meer) kunnen werken moeten er wel goede voorzieningen zijn.
● Een uitkering is een doorstart op weg naar een nieuwe professionele toekomst. Daar hoort bij dat je zelf je best doet om een baan te zoeken Als dat niet lukt, doe je vrijwilligerswerk om actief te blijven in de samenleving. Wie niet wil werken, hoeft ook niet te rekenen op hulp.
● Mensen die op de armoedegrens leven hebben vaak een scala aan problemen. Zij moeten worden geholpen bij het oplossen daarvan, bijvoorbeeld door goede schuldhulpverlening of verslavingszorg, of bij het zoeken naar passend werk. Voedselbanken kunnen daarbij ook een rol spelen.
● Het is belangrijk dat het aanbod van kunst goed verspreid is over Nederland, en dat er een gevarieerd aanbod is. Kunst- en cultuurinstellingen moeten een breed publiek aanspreken, nieuwe groepen bereiken en meer eigen inkomsten binnen halen. Het is belangrijk dat kinderen moeten al jong in aanraking komen met kunst en cultuur. 
● Paternalistisch overheidstoezicht op het privéleven van mensen is ontoelaatbaar
● Kraken is een inbreuk op het eigendomsrecht van eigenaren van panden.
● Eventuele verliezen van een onderneming mogen voor de belastingdienst worden verrekend met het inkomen. De periode om een onderneming te starten moet verkort worden, zowel in tijd als in aantal te doorlopen procedures. Als een (startende) ondernemer een vergunning aanvraagt en de overheid reageert niet binnen de afgesproken termijn, dan moet de vergunning automatisch worden verstrekt.
● Om ruimte te maken voor economische groei moet ingezet worden op lage lasten voor bedrijven, een kleine overheid, minder regels, goede bereikbaarheid en gezonde overheidsfinanciën. De kredietverstrekking aan bedrijven moet verbeterd worden en er moet worden geïnvesteerd in innovatie. Dit alles geeft ruimte aan ondernemers en levert uiteindelijk nieuwe banen op.
● Een zuinige overheid zorgt ervoor dat mensen en bedrijven meer geld hebben om uit te geven en te investeren, wat weer zorgt voor een bloeiende economie. Belastinggeld is niet van de overheid, maar van iedereen. Belastingtarieven hoeven niet verhoogd te worden.
● Met een kleine slagvaardige overheid worden de beslissingen genomen op het meest geschikte niveau: de landelijke overheid, provincie of gemeente. De overheid moet dichter bij de mensen staan maar hen ook ruimte laten. Dit leidt uiteindelijk tot een samenleving waarin iedereen vrij is om zijn eigen leven zoveel mogelijk zelf in te richten. En waarin bedrijven de ruimte hebben om te groeien, zonder dat de overheid daarbij in de weg staat.
●Voor Nederland is de constitutionele monarchie onder het Koningshuis van Oranje, zoals wij die kennen, de meest aangewezen staatsvorm. Het koningshuis bevordert de eenheid van ons land en bindt de burgers. De koning maakt deel uit van de regering, maar is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.
● Er moeten op korte termijn verdere maatregelen moeten worden genomen om de toekomst van de AOW veilig te stellen, door de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Daardoor blijft de AOW betaalbaar en wordt voorkomen dat de uitkering omlaag moet.